ቃላይ ጣናን በለስን ሃፍቲ ሃገር እዮም ማዕረ ትኹረት ድማ የድልዮም!

ብግርማይ ካሕሳይ ዝቐረበ


ጉዳይ በለስ ፍታሕ ንኽረክብ ከመይ ተፅዕኖ ንፍጠር?
(ፌስቡክ አብዚአ ለውጢ ንምምፃእ እንተዘይተተጠቀምናሉ ካሊእ ለውጢ ከምፅእ እዩ ኢልካ ምሕሳብ አይከአልን::)

ቃላይ ጣና ካብ ወፃኢ ብዝመፀ እምቦጭ ዝተብሃለ ፃህያይ ተወሪሩ ነበርቲ እቲ አከባቢ ኾነ መንግስቲ ሱቅ ኢሎም ይሪእዎ ምንባሮምን ሐዚ አብ ዘተሓሳስብ ደረጃ በፂሑ ሓይሊ ሰብ እቲ አከባቢ አተሓባቢርካ እውን ክፍታሕ ዘይከአለን ሐዚ እቲ ጉዳይ በርካታ ሚልዮን ባጀት ዝሓትት ጉዳይ ኮይኑን ይርከብ:: ብሓቂ ንሓንቲ ድኻ ሃገር ንዘይረብሕ ፃህያይ ብሰንኪ ስንፍናና ዘየድሊ ኪሳራ ምስጥሑ ዘሐዝን ጉዳይ እዩ:: ነዙ ፃህያይ እዙይ ዝወፅእ ዘሎ ወፃኢ ንኽንደይ ቤት ትምህርትታት መስረሐ ወይ እውን ክንደይ ሓብሓቢ ዝሰአኑ ወገናት ችግሮም ምቀረፈሎም?ብዝኾነ ግን ዋላ እንተዘንገዐ ክልላዊ መንግስቲ አምሓራ ናይቲ ችግር ኩነታት ተረዲኡ እቲ ፃህያይ ንምጥፋእ ሕብረተሰቡን ሰብ ሃፍትን እናተሓባበረ ይርከብ:: እዙይ ብምግባሩ ድማ መንግስቲ አምሓራ ናእዳ ይግበኦ::

ብአንፃሩ ድማ አብ ክልልና ዘሎ ብርሰት በለስ ብልዑል ብርኪ እናተስፋሕፈሐ እናኸደ እናሃለወ ብመንግስቲ ይኹን ሕብረተሰብና ትኹረት እንተይተገበረሉን ፀኒሑን ሐዚ እውን እንተኾነ ካብ ጎረቤትና እውን ክንመሃር አይከአልናን:: ነቱ ሓሰኻ ንምጥፋእ ወይ ዝርግሕኡ ንምዕጋት ዘኽእል ምርምራት ክካየዱ ዝግባእ ዋላ እንተነበረ እቲ ጉዳይ ግን ትኹረት አይረኸበን:: አብ ፌስቡ ገለ ወገናት ጥራሕ ስለ እዙ ጉዳይ ተገዲሶም ክፅሕፉ ንርኢ:: ካብዙይ ዝዘለለ ግን ምንም ዓይነት ተግባራዊ ምንቅስቃስ አይተገበረን::

ረብሓ በለስ ክንድቲ ክንጥቀመሉ ዝግባእ ደረጃ ብኢንዳስትሪያላይዘሽ አደጊፍና ዋላ እናተጠቀምናሉ አይንምፃእ ብተለምደአዊ ግን በለስ ንስኡናት ቀለብ ክረምቲ ንርኹባት ድማ መአንገዲ ጋሻን መጠናኸሪ ምሕዝነትን እናኾነ ዝመፀ ፍሉይ ፀጋ ክልልና እዩ:: ካብዙይ ብዝበለፀ ግን ሓረስታይ ክልልና አብ ሓጋይን አብ ድርቅን ግዜ በለስ ቃለብ ኸፍቲ ኮይኑ ከምዘገልግልን አብ ምህርታማነት እንስታት ድማ ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎን መብዛሕቲኤና እንግንዘቦ ጉዳይ እዩ:: ብኻሊእ ወገን ግን በለስ አብ ዝዓበያ ዓድታት ምህርታማነት በለስ ብቴክኖሎጂ አደጊፈን ዝለዓለ ኢኮነምያዊ ረብሓ ከም ዝህብ መረዳእታታት ይሕብሩ::

መንግስትና ግን እዙ ሃፍቲ እዙይ እናበረሰ እናረአየ ኢዱን እግሩን አጣሚሩ ኾፍ ኢሉ ይርከብ:: ብተመሳሳሊ ሕብረተሰብና እውን መፍትሒ እቲ ፀገም ክፈልጦ ስለዘይከአለ እናበረሰ እናረአየ ደም ዓይኑ እናመልአ ብንዴት ይዕዘቦ አሎ::

ሐዚ እዙ ፀገም እዙይ ተረዲእና ካብ ጎረቤትና ተማሂርና ሙሁር ሓይሊ፣ ሕ/ሰብናን ሰብ ሃፍትን አተሓባቢርካ ዘላቂ መፍትሒ ክነምፅእ ይግባእ ይብል:: እቶም መፍትሕታት ድማ ከምዝስዕብ ይኸውን::

1 እቲ ሓሰኻ ከምቲ ዝተሓሰበሉ አብ ረብሓ ዝውዕለሉ መንገዲ ምእላሽ::
2 መከላኸሊ መድሓኒት እንተሃሊዩ ከም መማረፂ ምርአይ
3 እቲ ዝሓመመ በለስ ብወፍሪ ሙሉእ ብምሉእ ብምቅፃል በለስ ከም ብሓዱሽ ክትከል ምግባርን ምስ እዙይ አተአሳሲርካ ቴክኖሎጂታት አተአታቲኻ ዳግማይ ውልደት በለስ ምርግጋፅን የድሊ:: በለስ ፍረ ንኽህብ 3ተ ዓመት እንተነአሰ የድልዮ::

እቲ መፍትሒ እዙይ ካብ ኮነ መንግስቲ ቆላሕታ ንኽገብረሉ ከመይ ኢና ተፅዕኖ ክንፈጥር እንኽእል ዝብል ክምለስ ዝግበኦ ሕቶ ይመስለኒ::

አብ ፌስቡክ እንነጥፍ ሰባት ብዋናነት ዓብዪ ሓላፍነት አለና:: እቲ ቀዳማይ ነገር አብ ፔጅና ብምልጣፍን ፕሮፋይል ፎቶና ብምቅያርን፣ ፊርማ ብምስብሳብ ንዝምልከቶ አካል ትኹረት ንክግበረሉን ትምክሕተኛታት ከም ክፍተት ተጠቂሞም ንሓድነት ህዝብና ብዘናግዕ መልክዑ ክሰርሕሉ ስለዝኽእሉ ግንዛበ ክፍጠር ምግባርን የድሊ::

መዓዝ ናብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ንሸጋገር ዝብል ብውይይት ድሕሪ ምስተስማዕማዕናሉ ይውሰን::

መንእሰይ ትግራይ ካብቶም ዘልዕሎም ዘሎ በርካታ ሕቶታት ነዛ ፀገም ፍታሕ ክረክብን ትኹረት ክረክብን ፈለማ ፃዕርታትን ነሐይል:: ካልኦት ሕቶታትና ድማ ብተመሳሳሊ ምላሽ ክወሃቦም ምግባር የድሊ::

የቀንየለይ !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *