ኣብ ምድሓን እዚ ሃገር ግደ ምሁር መንእሰይ ትግራይ ወሳናይ እዩ!

ፖለቲካ ዓድና ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናከፍአ ይከይድ ከምዘሎ ትዕዝብቲ ኩሉ ናይ ሚድያ ተበፃሕነት ዘለዎ ሰብ እዩ። ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዘይነበረ ብፍላይ ድሕሪ ምብሳር ሓዳስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዕስራን ገለን ዓመታት ኣዝዩ ብዝገርም ፍጥነት ፖለቲካዊ ሽግራት ከም ትሓግ እናሰፍሑ ከም ጒላ እናፈልሑ ይከዱ ኣለዉ። እዚ ዝተፈላለየ ምኽንያትን መበገስን ከምዝህልዎ ርዱእ እዩ። እዚ ብሓያል ዝከይድ ዘሎ ፀገም ኣብ ዝኮነ ቦታ ክምለሰሉ ናብ ዘይኽእል እኳ ዳኣስ ብደም ኣሽሓት ዝተሃነፀ ስርዓት ክፈርስ ናብ ዝኽእለሉ እሞ ድማ ናብ ካልእ ተወሳኺ ናይ ምድማይ መድረኽ ክወስዱና ናብ ዝኽእሉ ፍጻመታት ክወስዱና ይኽእሉ እዮም። ደቂ ህዝቢ ህይወት ገቢሮም ዝሰዓርዎም ሓይልታት ሕዚ እውን ብዝተፈላለየ ሸነኽ ውጥም ቅልቅል ካብ ምባል ሓሊፎም ኢድ ኣእትዮም ዓዲ ክትወድቕ ዝገበርዎ ፈተነ ኣብ ጎንደር ተራእዩ እዩ።

ስለዚ ካብቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ንላዕሊ እቲ ዝተሰዓረ ሓይሊ ነጊሱ ሰሜን ጎንደር ብካልእ ተመሪሓ ደም ክቡር ህዝቢ ትግራይ ንይቕረታ እኳ ክኾን ብዘይኽእል መልክዑ ፈሲሱ፡ ደመ ከልብ ኮይኑ። ካብ ዝሓለፉ እዋናት ናብዚ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርአ ዘሎ ናዕብታት ተገንፃላይ ባህሪ ኦነግ ከም ብሓዱሽ ኣብ ልቢ መንእሰይ ኦሮሞ ክጥጥዕ ይርአ ኣሎ። መንእሰይ ኦሮሞ ልክዕ ከም ካልእ መንእሰይ እዛ ሃገር ተጠቃምነቱ ዝተረጋገፀሉ ኣይኮነን። ሽግራት ኣለውዎ። ማዕረ ማዕረ እዚ ኣንፃር እቲ ዝተሃነፀ ስርዓት ደው ዝብሉ ቅዋማት እውን ግን ኣለዉ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እኳ ዓቕሊ ፅበት ዝወለዶ ንብረት ገዝኡ እናቃፀለ ይርከብ መንእሰይ ኦሮሞ።

ኣብ መንጎ ክልላትን ብሄራትን ወዘተ ዝርኣዩ ዘለዉ ሽግራት ናይታ ሃገር መንገዲ ቁልቁለት ዘርእዩ እዮም። ኣብ 25 ዓመታት እዛ ሃገር ኣብ ክንዲ ናብ ሓድነት ናብ ምትፍናን ተምርሕ ዝነበረት ክሳብ ዝመስል ምፍንጫል ይርአ ኣሎ። ናይ ቅማንት ጉዳይ ምውሳድ ይከኣል። ወልቃይት ዝብሃል ፖለቲካ ዓመት ምሉእ ኣጀንዳ ከምዝነበረ ይፍለጥ። ኣብ ሶማሌ ኢትዮጵያን ኦሮምያን ዘጋጠመ ኣዝዩ ዘሐዝን ምንቛር እውን ከም ኣብነት ምውሳድ ይከኣል። እዚ ኹሉ ናይታ ዓዲ መሰከፊ ጉዕዞ እዩ ዘርኢ።

እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ዓብዪ ሓይሊ ዝብሃል ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ (ኢህወደግ) ነዞም ነገራት እዚኦም ሓደ ኣቐዲሙ ካብ ዘይምእማትን ንዕኡ ስሙር መልሲ ካብ ዘይምቕራብን ካልኣይ ድማ ፖለቲካዊ ዓቕሚ እቲ ውድብ ካብ ዘይደልደለ ክሳብ ገፊሕ ኣፈላላይ ዝፈጠረ መሪሕነት ምፍጣሩ ዝወለዶም ፀገማት እቲ መንገዲ ዓቐበት ክኸውን ገይሩዎ እዩ።

ኣባል እቲ ግንባር ዝኾና ውድባት ኣብ ክንዲ ጠንካራን ነቲ ግንባር ንቕድሚት ዝወስድን ሓሳባት እናመንጨዋ ዘወንጭፍኦ ኣዝዮም ድኹማት ኣመራርሓ እናመዘዛ ንባዕለን ከክንዲ ኩዕንቲ ክኾና ክኢለን እየን። ከም ገምጋመን እኳ ገሊአን ብትምክሕቲ ተዋሒጠን ገሊአን ብፀቢብነት ተጨቢጠን ህዝበን ኣብጭቆና ሃገረን ኣብ ስግኣት ክኣትው ገይረን እየን። በብክልለን ካብአን ተስፋ ዝገብር መንእሰይ እናናኣሰ ይከይድ ኣሎ። እዚ እውን ካልእ ውድቀት ይከውን ኣሎ። ብኣንፃር እዚ ናይዛ ሃገር እዚኣ ቅርፅን ስርዓትን ብ መራሒነትን ኣብሳራይነትን ትግራይ ስለዝመፀ ጥራይ ዝቃወሙ ብዕሊ እውን ትግራዋይ ካብዛ ሃገር እዚኣ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ዝኣወጁ ሓይልታት ይግብሉ ኣለዉ። ግልፂ ውን ትግራዋይ ትግራዋይ ብምዃኑ ጥራይ ኣብ ኣደባባይ ዝጨፍጨፉ ሓይልታት ነዛ ነግነግ ትብል ዘላ ስርዓት ፈንጪሎም ብቕዲ እንተዘይበላዕክዎስ ዘይብጭሮ ይከዱ ኣለዉ። እቲ ኩነታት ዝከፍአ ዝገብሮ ነዛ ናብቁልቁል እትከይድ ዘላ እትመስል ዓዲ ከድሕን ዝክእል ሓይሊ ብጭቡጥ ዘየለ ምዃኑ እዩ።

ገምጋም ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝያት ወፂኡ ርኢና ኢና። ብስነ ሓሳብ ማዕቢሉ፣ ብፕሮግራም በሊፁ ሕገ መንግስቲ ኣክቢሩ ከምዝቕፅል ህዝቢ ዝኣመነሉ ውድብ እምብዛ ኣይኮነን። ናይ ማእከል ሃገር ውድባት ኣብ ክንዲ ህዝባዊ ሓቛፋይነት ክረኽቡ ዝፅዕሩ ኣብ ጓል መንገዲ እዮም ዕጥይጥይ እንትብሉ ዝርኣዩ። ህዝቢ ይፈትወና እዩ እንተኢሎም እንታይ ኮይኖም ድኣ ህዝቢ ናህና ዘይብሎም ዝብል መልሲ ምቕራብ ይከኣል።

 

ኣብ ትግራይ እውን እንትጅምር ካብ ዓረና ወፃኢ ካልእ ውድብ ኣይተፈጠረን። እዚ ባዕሉ ፀገም እዩ። ዓረና እውን እንተኾነ ነታ ነነው ትብል ዘላ ዓዲ ክውሕስ ዝኽእል ቁመና ኣለዎ ንምባል ይከብድ እዩ። ብስሩ እውን ካብ እዋን ናብ እዋን ኣብ ክንዲ እናተሓቖፈ እናተነፀለ ዝከደሉ ኩነታት ምዕዛብ ይከኣል። ዓረና ሃገራዊት እየ ምባላ ባዕሉን ናይ ገለ ኣባላት ኣመራርሓኣ ቅዋምን ቀደሙ ጥጡሕ ዘይኮነ ባይታ ፖለቲካ ትግራይ ብትረት ክንፀግ ከምዝገበራ ትዕዝብቲ ብዙሓት እዩ። እሞ እቲ ሕዚ ኣብዛ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር ኣዝዩ ኣተሓሳሳብን ኣብ ሕማቕ መድረኽ ዘጋጠመ ሽግርን እዩ ምባል ይከኣል። ከምዚ ስለዝኾነ መንእሰይ ትግራይ ምሁር ትግራይ ኣብዚ ፈታኒ መድረኽ እዚ ነቲ ኩነታት መልሲ ዝህብ ዓቕሚን ተበግሶን ክህልዎ ትፅቢት ይግበር። ክልተ መማረጽታት እውን ኣለዎ። እቲ ሓደ ዝተወደበ ሓይሊ ምፍጣር እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብተን ዘለዋ ውድባት ኣቲኻ ምቅላስ እየን።

እዚ ምግባር ኣድላዪ ዝኾነሉ ቀንዲ ምክንያት ሃገር እንትትፈርስ ከም ትማሊ ከምታ እንፈልጣ ፈለማ ኣብ ርእሲ ትግራይ ስለእትፈርስን ንተወሳኺ መስዋእቲ ስለእተቃልዓናን እዩ። ስለዝኾነ ምእንተ ብደም ኣቦኻ ዝተሃነፀ ስርዓትን ምእንተ ወድኻ ክበልዕ ዝኽእል መፃእን ትግራዋይ መንእሰይ ልዕሊ ዝኮነ እዋን ክነቅሕ ክውደብ ኣብ ሓድነቱ ክሰርሕ ይግባእ። ሕዚ ንዓረና ምንቃፍ ንህወሓት ምርጋም ገዲፍካ ናብ መስመር መፂእኻ ገጥ ኣብ ዝበለ ድፋዕ ኮይንካ ትግራይ ምድሓን ሃገር ምውሓስ ኣድላዪ ይኸውን።

 

ግዕዝ ሚድያ ኢዲቶርያል

9 ጥቅምቲ 2010

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *