“ወያነ ኣበይ ኣሎ?” መንእሰይ ትግራይ ሃለዋት ወያነ ትግራይ ይሓትት። መልሲ እንተሎ ክንቅበል (ንዘተ ዝቐረበ)

  • “ወያነ ኣበይ ኣሎ?”
    መንእሰይ ትግራይ ሃለዋት ወያነ ትግራይ ይሓትት። መልሲ እንተሎ ክንቅበል
    (ንዘተ ዝቐረበ)

ጋዜጠኛ በርሀ ኣረጋይ ከምዝፀሓፎ።
==============
ወያነ ህዝቢ ትግራይ ኣበይ ኣሎ? እዙይ ድዩ ወያነና? ወያነ ትግራይ፦ ካብ ግዕዝይና ዝፀረየ ማዕረ ተጠቃማይነት ዘረጋግፅ ፤ ኣብ ማዕርነት ዝተደረኸ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝሃንፅ፤ ብፍትሓውን ነፃን መረፃ ስልጣን ዘትሕዝ ካብ ስልጣን እውን ዘውርድ ፤ ውልቀ ረብሓ ዘይኮነ ህዝባዊ ረብሓ ዘቐድም፤ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ዘይግህስ ንመሰል ደቂሰባት ዝጣበቕ፤ ተቓወምቲ መሰሎም ተሓልዩ ብነፃነት ሓሳቦም ክቕርቡ ጥጡሕ ሕጋዊ መስርሕ ዝዝርግሕ፤ መራኸብቲ ብዙሃን ህዝቢታት ርትዓዊ፣ ሓቀኛን ሚዛናውን ሓበሬታ ዘቕርባ ትካላት ዝፈጥር፣ ናይ ውልቀ ሰባትን ናይ ውሑዳት ጉጅለታትን ልዕልና ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ብሕጊ ክመሓደር ንላዕለወይነት ሕጊ ዝዋደቕ ስርዓት እዩ እንተይልና ወያነ ትግራይ ኣበይ ኣሎ?
ወያነ ትግራይ ንህዝቢታት ኣይጭቁንን እንተይልና እሞ ከዓ እቲ ንሕና ወያነና እንብሎ ዘለና እቲ ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘርጊሕዎ ዝኒሆ #ወያነ እንተኾይኑ ናይ ወያነ ዲሞክራሲ እዙይ ድዩ? ብስሩ ወያነና ኣይተጨወየን ሀዚ እውን ምስ ሂወቱ ኣብ ሃገርና ኣሎ ንብል እንተኾይንና እቲ በቢ ዓመቱ ዘዋሕጅ ዘሎ ደም ንፁሃት ኢትዮጵያውያን ውፅኢት ወያናይ ዲሞክራሲ እዩ ማለት እዩ። ወያነ ህዝቢ ትግራይ ደም_ምፍሳስ ኣይኮነን ንብል እንተኾይና ድማ ኣብ ዝሓለፉ 26 ዓመታት ሂወት ዘይጠፍአሉን ደም ዘይፈሰሰሉን ዓመት ስለ ዘየለ ወያነ ማለት ደም ምፍሳስ ኣይኮነን ክንብል ኣይንኽእልን። ወይ ድማ 26 ዓመት ሙሉእ ወያነ ኣይነበረን። ኣብዙቐረባ መዓልቲታት ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ሶማልን ዘቃትል ዘሎ ወያነ ኢህወደግ ( ወያናይ ዲ.ሲ) ኣይኮነን ድዩ? ወይስ ናይ ኬንያ ወይ ድማ ናይ ሱዳን ወያነ ሰሊኹ ኣትዮ እዩ ጉድ ዝገብረና ዘሎ?
ናይ ህዝቢ ትግራይ ወያነ ማዕርነትን ፍትሕን ዘዕስል ቢን ዝበለ ሓቀኛ ስርዓት እዩ ንብል እንተኾይንና እሞ ህዝቢታት ኢትዮጵያ ድኣ ንምንታይ እዮም ን#ወያነ ኣምሪሮም ይፀልኡን ወግሐ ፀብሐ ንወያነ ኣትሪሮም ይቃወሙን ዘለው? ወይስ ብተፈጥሮኦም ማዕርነት ዘይፈትው ስለዝኾኑ እዮ? ህዝቢ ኦሮሞን መራሕቲ ኦህዴድን ፤ ህዝቢ ሶማልን መራሕቲ ኢሶዴፓን፤ ህዝቢ ኣምሓራን መራሕቲ ብአዴንን፤ … ህዝቢ ትግራይን መራሕቲ ህወሓትን ማዕረ ናብራ ይነብሩ ኣለው? ህዝቢታት ኢትዮጵያ እኮ ብተደጋጋሚ ኣብ ስርዓት ወያነ ማዕርነት የለን ፣ ፍትሒ የለን፣ ዲሞክራሲ የለን፣ ማዕረ ተጠቃማይነት የለን፣ ሓቀኛ መረፃ የለን፣ ሞንጎኛ መረፃ ቦርዲ የለን፣ መንጎኛ ፖሊስን ሓይሊ ፀጥታን የለን ይብሉ ኣለው። ቦግ ኣቢሎም ሓስዮም እዮም ማለት ድዩ? ንሕና ኢና ልክዕ? ወይስ ወያነ ትግራይ ብውሱናት በለፀኛታት ተጨውዩ እዩ? Tell me where is our woyane?
#ካሊእስ ይትረፍ ወያነና ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣሎ? ወያነነት ሕትመትን ምፅሓፍን ይፈቅድ እዩ እንተይልና ኣብ ትግራይ ኣበይ ኣሎ ናይ ሕትመትን ምፅሓፍን ነፃነት? ወይነ ማለት ዲሞክራሲ እዩ እንተይልና ኣብ ትግራይ ጨና ዲሞክራሲ ኣሎ? ወያነነት ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ይፈቅድ እዩ እንተይልና ኣብ ትግራይ ተቓወምቲ ብነፃነት ይሰርሑ? ኣብ ዝሓለፉ 26 ዓመታት ሰልፊ ገይርካ ትፈልጥ? ወያነነት ንዝተፈለየ ሓሳብ ዘንፀባርቑ የኽብሮም እዩ ፀላእቲ ኣይብሎሙን ዝብል እንተኾይኑ ኣብ ትግራይ #ፀላእቲ ዝበሃሉ ዘለው ድኣ ንንመን እዮም??? ካብ ሰነ ክሳብ ነሓሰ ሕታም መፅሄት ወይን “ንዓረና ክቑረፅ ዘለዎ ፀላኢ እዩ፣ ንፀላእትና ፀሊእና ከም ቀደምና ክንጋደል ኢና” ኢላ ቅዋም ሒዛ ዝፈከረትን ዝተሓነየትን ድኣ ወያነነት ስለዝኾና ድዩ? ወያነነት ማለት ኣብ መንጎ ተጋሩ ብዘይፍልልይ ማዕርነት ምርግጋፅ እንተኾይኑ ናብራ ህዝቢ ትግራይን ናብራ መራሕቲ ህወሓትን ማዕረ ድዩ ዘሎ? እስቲ ዓይንና ቋሕ ኣቢልና ደቂ ህዝቢ ትግራይን ደቂ ሰበስልጣንን ኣበይ ይመሃሩ ፣ ኣበይ ይሕከሙ፣ እንታይ ዓይነት ምግቢ ይበልዑ ከም ዘለው ነነፃፅር።
ኣብ ኢትዮጵያስ ይትረፍ ኣብ ትግራይና ወያነና ኣሎ? ወያነ ህዝቢ ትግራ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ብናይማን ወያነ ዘይኮነ ብሽም ወያነ እየ እናበለ ዝፅውዕን ዝነግድ ፣ ወያነ እየ እናበለ ዝጭቁን፣ ዝኣስር፣ ዝቐትል፣ ብግዕዝይና ዝጥልቂ፣ መረፃ ዘጭበርብር፣ ንረብሓ ውሑዳት መራሕትን ኣብዙርያኦም ንዘለው መሻርኽቶም ቀዳምነት ዝህብ መዋቕዒ ጉጅለ ኣብ ዝባን ህዝብታት ኢትዮጵያ ሸሸ ብምባሉ ህዝቢታት ኢትዮጵያ ን#ወያነ ምፅላኦም ይተሓዘሎም? ህወሓት ዝመሰረቱ፣ ህወሓት ዝጠጃኢኡ፣ ህወሓት ዝጀማሪኡ ወያነነት ናይ ኢህወድግ መምርሒ ኮይኑ ንህዝቢታት ኢትዮጵያ ዘብኪ፣ ዝረግፅ፣ ዘድኪ፣ ዝፈላሊ፣ ዘባእስ፣ ደም ዘቃብእ… እንተኾይኑ ህዝቢታት ሃገርና ንወያነ ዓኽ እንተፍ ኢሎም እንተፈንፈንዎ መን እዩ ዓገበኛ?
by Kidane Amene, Mekelle Tigray, Ethiopia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *