ሂስ ኣብ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ ዝተሰራጨዩ ሎጎታት

ሂስ ኣብ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ ዝተሰራጨዩ ሎጎታት

ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ጋንታ መቐለ ከተማ ሕጋዊ ሎጎ እታ ጋንታ ካብ ዘይምፍታወሙን ሳሓቢ ካብ ዘይምዃኑ ዝተልዓለ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ከምኒ ፌስቡክ ዝኣመሰሉ ብስም ጋንታ መቐለ ዝተሰርሑ ዝተፈላለዩ ሎጎታት ንዕዘብለና ፣ ካብዚ ሓሊፉ እዉን ብርክት ብዝበሉ ደገፍቲ ጋንታ መቐለ ከተማ ዝተፈላለዩ ሎጎታት እታ ጋንታ ይትሓዙን ከምእዉን ኣብ መርበባት ሓበሬታ እውን ይጥቐዑን ኣለዉ፡፡ ካብዚ ተላዒለ ድማ እታ ሕጋዊ ሎጎን ዝሐሸት እለ ዝመረፅኽዋ ሎጎን ብዓይኒ Graphics ሂስ ክህብ ክሙክር እየ፡፡

ሓደ ሎጎ ኣርማ ክስራሐ ተሎ ተፈጥራዊ ትሕዝቶ እቲ ከባቢ ፣ ባህላውን ታሪኻውን ፀጋታት ፣ ኣብቲ ከባቢ ተፈላጢ (land mark) ፣ ሕብራዊ ቀለም ናይቲ ጋንታ ፣ ሰላምን ስፖርታዊ ጭዋነትን ዝሰብኽን እዚኦምን ካልኦትን ዘጠቓለለ ተዝኸውን ይምረፅ፡፡

ካብዞም ተዋሂቦም ዘለዉ ሓሳባት ተላዕልና ሎጎ ጋንታ መቐለ ከተማ ከማልኦ ዘለዎ ትሕዝቶታት:-

ሀ. ዙርያ እቲ ሎጎ ብፃዕዳ ዝተኸበበ ተዝኾን ይምረፅ:- ሰላማዊ ዘኾነ ደጋፊ ዝወነነት ምኻኑ ንምግላፅ

ለ. ብቐይሕን ፃዕዳን ዝማዕረገ መደብ ሕብሪ ምጥቃም:- ማልያ ጋንታ መቐለ ከተማ ስለዝኾነ

ሐ. መቐለ ትፍለጠሉ ጋሻ ተቐባሊት ፣ ብመስሕብ ድማ ሃፀይ ዮሃንስ ቤተመንግስትን ሓወልቲ ሰማእታትን

መ. ሰዓራይነትን ጅግንነትን እታ ጋንታ ንምግላፅ ብሰብኣዊ ኣብ ብዙሕ ዓወደ ኹናት ዓወት ዝድራረም መስራት ከተማ መቐለ ኣቦና ሃፀይ ዮሃንስ ፣  ከምእዉን ናይ ተጋሩ ጀግንነቶምን ኣድናቐቶምን መግለፂኦም ዝኾነ ኣንበሳ ወይእዉን ካልኦት ምሰታ ከተማ ረኽቢ ዘለዎም እንስሳ ምጥቓም፡፡

ረ. ነቲ ስፖርት ዝገልፅ ኩዕሾ ምጥቓምን

 

ናይ ጋንታ መቐለ ከተማ ሕጋዊ ሎጎ ስእሊ 1:

ካብ ፅቡቅ ጎኑ ትርእዮ ተለና

 • ሓወልቲ ሰማእታት ከም land mark ምጥቓሙን
 • ነቲ ሓወልቲ ዝኸበበ ቐይሕ ቐለም ሕብሪ ማልያ እታ ጋንታ ዝሓዘ እንትኾውን፡፡

ድኹም ጎኑ

 • ኣብቲ ሎጎ ዘለዉ ብጫን ቆፃልን ቐለማት ከምእዉን ነቲ ሎጎ ዝኸበበ ፀሊም ቐለም ምስቲ ጋንታ ምንም ዓይነት ቐጥታዊ ርክብ የብሎምን፡፡
 • አብዛ ክቢ ውሽጢ(ድሕሪ ሓወልቲ) ዘሎ ምስሊ ኩዕሾ ምልኽት ዝመስል እውን ትክክለኛግ ናይ FIFA ኩዕሾ ኣይዉክልይ እዃድኣስ ናይ ቅጫ ማዓር እዩ ዝመስል። (ናይ ኩዕሾ  5 ኹርናዕ ቅርፂ ኣለዎ እምበይ 6 የብሉይ)
 • ኣብ እግሪ እቲ ሓወልቲ ለሎ ሱሉስ ኩርናዕ ኣይተረዳአኒ ንምንታይ ከምዝኣተወ (ብሓሳበይ ብዛዕባ GTP ዶ ይኾን ላበልኹ)
 • Graphical ድዛይኑ ብጣዕሚ ልሞተ እዩ በተለይ እቲ ሓወልቲ ቅርፁ ጠፊእዎ፡፡
 • ብኣብዝሓ ኣብዚ እወን ዚ Traditional logo style ዳርጋ ቀርዩ እዩ፡፡

ከጠቃልሎ ከለኹ በዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሱ መዐቐንታትን ከምኡዉን ድኹም ጎኑታቱን እዚ ሎጎ ጋንታ መቐለ ከተማ ይገልፃ እዩ ንምባል ይኸብድ፡፡

 

ዝሐሸት እለ ዝመረፅኽዋ ሎጎ

ስአሊ 2  ካብ ፅቡቅ ጎኑ ትርእዮ ተለና

 • ሓወልቲ ሰማእታት ምስ ኩዕሾ ብምትእስሳርን ርእሲ ቤተመንግስቲ ኣብቲ ሎጎ ከም land mark ምጥቓሙ፡፡
 • ማልያ ቐይሕን ፃዕዳን ከም መደብ ምጥቓሙ፡፡
 • ሰዓራይነትን ጀግንነትን መንፈስ ዘሕድሩ Icons ምጥቓሙ (ዝተጠቀሞም ምስልታት ግን adoption ይቀርዮም)፡፡
 • Graphical ድዛይኑ ዝሓሸ እዩ፡፡

ድኹም ጎኑ

 • ሰላማዊን ስፖርታዊ ጭዋነትን ዝተላበሰ ደጋፊ ዝወነነት ጋንታ ምኾና ዝገልፅ ቐለም ወይ Icon ዘይምህላዉ፡፡
 • ምዓም ኣንበሳ Official ሳጋ ስም እስካብ ዘይኾነ ክቅመጥ ኣይነበሮይ፡፡
 • እቲ ሪቫን ምስ ፎጣ (እስካርብ) ናይታ ጋንታ ተዝመሳሰል

ከጠቃልሎ ከለኹ በዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሱ መዐቐንታትን ከምኡዉን ፅቡቅ ጎኑታቱን ስለ ዝዓዝዝን ዝተወሰነ ምስትኽኻላት ገይርኻ ስእሊ 2 ዘላ ሎጎ ንጋንታ መቐለ ከተማ ኣፀቢቓ ስለ ትገልፅን ሎጎ ጋንታ መቐለ ከተማ ተትኾውን ይሓይሽ እብል፡፡

ብኣታኽልቲ ብርሃኑ

ኣኽሱም ዩንቨርስቲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *