መምህርነት ርእሲ ኩሉ ጥበብ

(ዝኽርን ታሪኽን መምህር ደበሳይ ተኽለሙዝ ይልማ)

1974 ዓ.ም ንተምሃሮ 9ይ ክፍሊ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ሽረ ወርቃዊት ዓመት ነበረት።ሓዊሓዊ ዝኾኑ መምህራን ረኸብና።”ይትረፍዶ እንጣጢዕ ጨንዩክንስ ብኾምኡ’ኳ ሰለስተቕጫ ትውድኣ”በለ እቲ በሊሕ ኣኮይ በላይ።

ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ብኒ መምህራን ኣየለ ወርቁ፣ጉዕሽ ተኽለማርያም(ወዲ ብደጉ)ታደሰ ቢተውልኝ፣ኣዲሳለም ሓድጉ፣ግርማይ ጂኦግራፊ፣ብርሃነ በዳዳን ካል ኦትን እናተሳሓልና ዝፀናሕና ተምሃሮ ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ምስ ኣተናማ ዝኽእለና ተሳእነ።

መምህር ሒሳብና ሰለሞን ተቀባ(ወዲ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ድሓር ተጋዳላይ ህወሓት፣የህወሓት ሰው በአዲስ ኣበባ ዝተበሃለ)ዝፈኾስና ዓይነት ትምህርቲ ሓቲቱናስ”ጂኦግራፊ” ምስበልናዮ፣ንሒሳብ ትሕቲ ጂኦግራፊ ኣፍኲሱ ከምዘምህረና ሓበረልና።ከምቃሉ ድማ ገበረ።ብትምህርቱ ጥራሕ እንተይኮነስ ብፅኑዕ ዲሲፒሊኑ እውን መርኣያና እዩ።

መምህር ፊዚክስና ጌትየ መኮንን (ሕጂ መምህር ምህንድስና ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ)እውን ንፊዚክስ ንዘልኣለም ብዘይርሳዕ ብልሓት ኣመሃህርኡ ከም ማይ ኣስተየና።

ካሳሁን ዘውዴ (ሕጂ ኣብ ጀርመን ኣብ ሓደ ዩኒቨርስቲ ፕሮፌሰር)ንዓለም ኣብ ቅድሚትካ ገቲሩ ንመሬት ደጋን ውሽጣን ቀሊዑ ዘርኢ ብዓል በሊሕ ሓንጎል፣መልክዕን ጠባይን ደሪቡ ዝሃቦ ብሩኽ ሰብ ነበረ(አረ ንዓይስ ክፈትወኒ ዝነበረ)።መምህር ጂኦግራፊና ሓድሓደ እዋን ምስቶም ሽዑ 12 ክፍሊ ዝነበሩ ንፉዓት ተምሃሮ እኒ ክፍሎም ሽፈራው ገብረ፣ነጋሲ ኣሸብርን ዳኘው ወልቀታይን ሓዊሱ እንተምህረና 12 ክፍሊ ዝበፃሕና ይመስልናንሞ ኒያትና ሰማይ ይበፅሕ ነበረ።

ግመል ፀምፀም በረኻ ዝመስል ኣምሂሩ ዘይደክምን ዘይርብርብን መዝገቡ ተገኘ(ድሓር ኣብ ኮሌጅ ትምህርቲ መምህራን ዓብይ ዓዲ ብሓደ ኣምሂርና)ንባዮሎጂ ፈትፊቱ የብለዐካ።ዋየ ጠባይ።ኣነን ዓርከይ መኮነን ገብረዋህድን ብውርርድ ለይቲ ሙሉእ ሓዲርና ንደፍተርና ብቓልና ፅሒፍናዮ ሓደርናሞ ንነብስና ሰማይ ሰቐልናያ።ንንግሁኡ ተፈቲንና እንተገደፍና ደፋፊናዮ መፃእና ግዲ።

ፀጋዬ ደሳለኝ መባእታ ስነፅሑፍ ዘምሃረና ሕያዋይ መምህር ኣምሓርኛና እዩ።እንተ ንዓይስንካ ብፍቕሪ ስነፅሑፍ ለኺፉኒ ዝኸደ ንሱ እዩ።ከምህረኒ ጥራሕ እንተይኮነስ ፣ነቲ ዘበነኛ ዝነበረ መፅሓፍ “ፍቅር እስከ መቃብር”ካብ ክፍለይ ሓሉፉስ ንኻልኦት ክፍልታትውን ከንብብ ዝፈቐደለይ ፈላሚ መምህረይ እዩ።ድሓር ተጋድሉስ ኣብ ወልድያ ረኺበዮ ነይረ።መዓር ኣፉ።

ንተወሰነ እዋን ጥራሕ ዘምሃረና መምህር ፣ታሪኽ ኣሰፋ ታየ፣ድምፁ ላዝኡንኳ ባዕሉ ትምህርቲ ምኾነ።

ብድሕሪ እዚ ብሩኽ ዓመትዚ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ሽረ ብዋሕዲን መምህራን ፀልማት ኮነት።እቶም ክሳብዚ ዓመትዚ ዘምሃሩና ንፉዓት መምህራን ዘስነቑና ዓርስኻ ኽኢልካን ነንበዓልኻ እናተሓጋገዝካን ምምህሃር እንተዘይህሉ ሓደ ሰብኳ ንቑምነገር ኣይምበፀሐን።መምህር ዳርጋ የለን፣መፅሓፍ የለን፣ሰላም የለን፣መብራህቲ የለን።ኩሉ ነገር ብባዶ ተራቢሑ።ትግራይ ዓደይ ተረፍ ናብ ገድሊ ዝኸዱ፣ዝተረሸኑን ብሄራዊ ውትድርና ዝተገፈፉን ደቃ፣ተስፋ ኣብ ዝሰኣነትሉ ጊዜ ተማሂርካ ንቑምነገር ምብፃሕሲ መልክዕ ብልሒ፡ህዝቢ ትግራይዶ ኣይኮነን?

ናይ መፅሓፍቲ ዋኒን ካብ ተለዓለ ከመስግኖም ዝግብ ኣኒ ሰባት ኣለዉ።

ኣቦና ሃይሉ ገብረመድህን ኣብ ሽረ እንኮ ብዓል ዋና እንዳ መሳርሒ ፅሕፈት፣ናብ ኣስመራ ወይክዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንስራሕ እንትኸዱ፣ንወዶም ብዓል ፍሉይ ርእሲ ትግራይ ኣታኽልቲ ሃይሉ፣ኣብ ክንዲ ክዳን፣ መፅሓፍቲ ጥራሕ የምፅእሉ ስለዝነበሩን ኣታኽልቲ ድማ ይህበና ስለዝነበረን(እረ ንሱ 11 ኮይኑስ ንሕና 12 ኮይንና የረዳእና ስለዝነበረ)ምስ መላእ ስድረኦም ከመስግኖም እፎቱ።

እማማ ልክየለሽ ኣደ ተጋዳላይ ዶር.ደብረፅዮን ገ.ሚካኤል፣ሳናዱቕ ንዝመልኡ መፅሓፍቲ ወደን ከፊተን ምስ ኣርኣያናን ምስመረፅናን፣ምስ በላሕ መጠንቀቕታ፣ተጠቒምና ክንምልስ ሂበናና፣ብትኽክል ከዓ ከምኣ ገይርና።ንመፅሓፍቲ ደብሪፅ እንትንእይ ይትረፍ ኣንቢብካስ ቀዲድካውን ዝውድኡ ኣይመስሉን ዝነበሩ። ካብ ዝዝክሮም መፃሕፍቲ ንገሊኦም ንምጥቃስ

.vitalized physics

.certificate chemistry

.introduction to physics (butche)

.practical english grammar

.contact

ካብዚ እንርደኦ በዝሒ መፅሓፍን ካኢእ ማቴሪያልን እንተይኮነስ እቲ ወሳናይ ሓይሊ መሰረት ዘትሕዝ መምህርን ውልቃውን ሓበራውን ፃዕሪ ተምሃራይን ከምዝኾነ እዩ።ተጋዳላይ መለስ “ንፉዕ ተምሃራይ ፅቡቕ ውፅኢት እንተምፂኡ እቲ ቀዳማይ ተሸላሚ መምህሩ እዩ።”ንዝበሎ ከምዚ እንተገልበጥናዮኸ እንታይ ይመስለኩም? “ተምሃራይ እንተወዲቑ፣ኣቐዲሙ እቲ መምህር እዩ ወዲቑ”

ደበሳይ ተክለሙዝ ይልማ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *