መንፈስ ጋንታ መቐለ፤ ክኸውን ዘለዎ…..

መልእኽቲ ካብ ማኔጅመንት ግዕዝ ሚድያ!

ከምቲ ዝፍለጥ ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ ስፖርት ትግራይ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ይወፅእ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኩዕሶ እግሪ ሕዚ ሕዚ ኣብ ዘሐጉስ ኩነታት ኣሎ ምባል ይከኣል። ኣብዚ ፅቡቕ ስጉሚ ተጠቃሳይ ግደ ዝፃወት ዘሎ ድማ ጋንታ መቐለ እዩ። ጋንታ መቐለ ብፍላይ ካብ ፀወታ ሕሉፍ ዓመት ናብዚ ምስ ምፅምባር ፕሪምየር ሊግ ተተሓሒዙ ትግራይ ናብ ዝሓሸ ስፖርታዊ ምንቕቓሕ ክትከይድ ናይ ባዕሉ  ዘይትካእ ኣስተዋፅኦ ነይርዎ እዩ።

እዚ ጋንታ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ብዙሓት ሽግራት እናገጠምዎ ግን ድማ እናሰዓረ ፅቡቕ ውፅኢት እናመዝገበ እዩ ኣብዚ በፂሑ። ሕዚ እውን ልዕልን ትሕትን ስፖርት ብዝሓስቡ መንግስታዊ ይኹኑ ዘይመንግስታዊ ኣካላት ዝፍፀሙ ብድዐታት እቲ ጋንታ ክሳብ ሕልፈት ህይወት ዝበፅሕ መስዋእቲ ይኸፍል ኣሎ። እዚ ንግዕዝ ሚድያ ብጣዕሚ ዘሕዝን ተጓንፎን ተርእዮን እዩ።

መበገሲ እቶም ፀገማትን ዘስዕብዎም ዘለዉ ሽግራትን ብትኹረትን ብዕምቆትን እንተርአ ዝበዝሕ ካብ ትኽክለኛ መንፈስ ስፖርት ዝብገስ ኣይኮነን። እቶም ካልኦት ፀገማት ከምዘለዉዎ እናሃለዉ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዘሎ ፍቕርን ብደም ዝተኣሳሰረ ሓድነትን ንምብትታኽ እዩ ዓሚ ኣብ መንጎ ወልዋሎን ጋንታ መቐለን ሓዊ ክድጉል ዝተሓሰበ። እዚ እውን እዩ ዓመት ምሉእ ከጨቓጭቕ ዝሓገየ። ትማሊ ጋንታ መቐለን ወልድያን ክፃወትኦ ኣብ ዝተሓሰበ ግጥም እውን እንተኾነ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ዘሳወሮ ብዝገርም ኩነታት ቅድሚ እቲ ፀወታ ኮነ ተባሂሉ ዝተፃሕተረ ናይ ዘርኣውነት ሓዊ እዩ ህይወት ሓውና እውን ክንስእን ዝገበረ። በዚ በለ በቲ እቲ ዝበዝሕ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ ፖለቲካዊ ረብሓ ብዘለዎም ውልቀ ሰባት፣ መንግስታዊ ኣካላትን ካልእ ዘዝተረኸበት ኽፍተት ናብ ረብሕኡ ከውዕል ዝደሊ ሓይልን እዮም። እዚ ብንቕሓት ምርኣይ ኣገዳሲ ይኸውን።

እዚ ማለት እቲ ኣብ ውሽጢ እታ ጋንታ (ጋንታ መቐለ) ዘሎ ዝተፈላለየ ሕቶታት እውን ናይ ባዕሉ ግደ ክህልዎ እዩ። ይኹን እምበር  ኣብ ውሽጢ እታ ጋንታን ደገፍታን ዝህልው ሕቶታት ኣብኡ ብዝግበሩ መድረኻት ጥራይ እዮምክፍትሑ ዘለዎም። ደገፍቲ ዘልዕልዎ ሕቶታት ዘተኣናግድ፣ ስምዒታት ህዝቢ (ናይ ስፖርት ደጋፊ ዝኮነ ህዝቢ) ዝሰምዑ፣ ካብ መንግስታዊ ኣካል ዝጥለቡ ነገራት ዝርኣዩሎም መድረካት የድልዩ። ብሓፈሻ እቲ ናይ ጋንታ መቐለ ደጋፊ ዝደለዮን ዝጠልቦን ነገር ኣብ ገዝኡ ኣብ ባዕሉ ምስ ናይ ባዕሉ ኣካላት እዩ ክፈትሕ ዘለዎ። ከምዚኣ ብምግባር ዓብዪ ናይ ጥፍኣት ነዃል ምዕባስ ይከኣል።

ተጋሩ ኣብ መላእ እዛ ሃገር ከይዶም ሰላም ክፈጥሩ ኣይክእሉን፤ ከምኡ ዝፈቅድ መስርሕ እውን የለን። እንተኾነ ግን ከም መሓዙት ውድባት እቲ ኣብ ካልእ ክልላት ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ክእርማሉ ዝኽእላ መስርሓት ኣለወን። ኣብ ፌደራል ከም ኣጀንዳ ኣልዒልካ ካበ ምዝታይ ጀሚሩ ልኡኻት ብምስዳድን ምምሕዳራዊ ኣካላት ብምርኻብን ሰላም ዝፍጠረሉ ዕድል ክመቻቸው ኣለዎ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ምግባር የድሊ።  እዚ ንምግባር ደገፍቲ ጋንታ መቐለ ነታ ጋንታ፣ እታ ጋንታ ንመንግስታዊ ኣካል ክልል ትግራይ፣ እቲ መንግስታዊ ኣካል ድማ ነቲ መሓዛ ውድብ ወይ መንግስቲ ካልእ ክልል  ክፀልው ኣለዎ። እዚኣ እያ እታ ዝሓሸት፣ ዝሰለጠትን ብሰለማዊ መንገዲ መፍትሕ እተምፅእ ከይድን።

መፃኢ ሰንበት ኣብ ከተማ መቀለ ዝካየድ ፀወታ እውን እዚ መሰረታዊ ሓቅን ዘምፅኦ መንፈስን ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ክኽውን ኣለዎ። ኩሉ ደጋፊ እታ ጋንታን ደላዪ ሰላምን ዋጋ ሰላም ክንደይ ምኳኑ ኣ ብ ዝፈልጥ ህዝቢ ኮይንካ ኣደዳ ደለይቲ ክፉእናን ምዝራግ ሰላምናን ከይንኸውን ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር፤ ንባዕሉ ከም ኣምባሳደር ኮይኑ ዘብዒ ሰላም ክቐውም ኣለዎ ንብል። ሕማቕ ብሕማቕ ስለዘይምለስ፣ ክፉእ ብክፋእ ስለዘይድሕን፣ ካብ ተወሳኺ ህልቂትን ምብልላዕን  ክንወፅእን እቲ ህዝቢ ብመስዋእቲ ገዛ ምሉእ ደቁ ዝመፀት ሰላም ከይነሕድጎን ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኣለና ንብል።

ግዕዝ ሚድያ በብኸባቢኡ ፀገም ዝበፅሖም ዘሎ ተጋሩ ኮነ ኣብ ልዕሊ ጋንታ መቐለ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ከም ሚድያ ብዝልዓለ ድፍኢት ከምዝሰርሕን ሕጊ ኣልቦ ኣካላት ናብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ፍርዲ ዝረኽብሉ ባይታን ክመቻቾ ክሰርሕ ከምዝኾነ ቃል ይኣቱ።

ግዕዝ ሚድያ
ንቐዳምነት ንሰርሕ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *