መጠን ተጠቃማይነትካ ይኹን ተጠቃዓይነትካ ኣብ ልሂቃንካ ይድረኽ!

(ብዓብለሎም መለስ ዝቐረበ)

ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰለስተ ዓማውቲ ንተጋሩ ብፍሉይ ምጥቓዕ ከም ሓደ ኣካል ቃልሲ ተወሲዱ ይፍፀም ኣሎ። ናይ ስልጣን ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ይኹን ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ እንተጋጥም ናይ ባእሲ ሜዳ ዝኸውን ዘሎ ህይወት፡ ረብሓን መሰልን ተጋሩ እዩ። ንነዊሕ እዋን ብኹሎም ፖሲብል መንገዲታት ማለት ብጋዜጣ፡ መፅሄት፡ ሬድዮን ቲቪን ንርብዒ ክፍለዘበን ዝተሰበኸ ነገር እዩ። ዝተዘርአ ድማ ክሕፈስ ተፈጥሮኣዊ እዩ። ገቢራዊ ኮይኑ ክመፅእ ግድን እዩ። እቲ ትማሊ ኣብ ወልድያ ዝተርኣየ ሓደን ምርር ዝበለን ኣካል እቲ ምንቅስቃስ እዩ።

ብካሊእ ወገን ድማ ትግራዋይ «ሃገረይ እያ፡ ኣቦታተይ ዝሰርሕዋ፡ »ታይ ዶ ታይ ዶስእናበለ ፋሕ ፋሕ ይብል ኣሎ። መቸስ መብዛሕቲኡ እኳ ብሕሱም ፀገምን ዝሓሸ ዕድልን ኣለሻ ዋላ ተኾነ ኤሌታት ግን ያው እቲ ልዕል ኢሉ ዘሎ ብኣፍ ህዝቢ ይዛረብሉ። ኣነ ኢትዮጵያ / ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ከባቢታት ማለተይ እየ/ ኣይዓድናን ክብል ኣይክእልን ዓድና ስለዝኾነ። ተንኣሰ ፖሎቲካሊን ሕጋዊን ዓድና እዩ። ፍርቂ ዕድመይ እውን ካብ ትግራይ ወፃኢ እየ ተቐሚጠ። ይኹን ደኣእምበር እቲ ደሕሪ ገዛና ኸ ኣይዓድናን ዶ? እቶም ጎቦታትና ኸ ኣይዓድናን ዶ? ጥር ናበልና ናብቲ ናብቲ ነቋምት? ደሓር ከዓ ህይወትካ ዘይተድሕነላ ሃዋሀውሲ ስለምንታይ እኻ ትመርፃ? ብስሩ ባ ኤሊታት መስዋእቲ እዩ ዝብልዎ ምኽኒት መዓዝ ጠጠው ይብል? ስለምንታይ እዩ ከዓ ምልስ ምልስ ዘይመርፅን ካሊእ መዳይ ኣነባብራ ዘይምኩርን? ኣብዚ ጉዳይ ብግልፂ ዶ ምውጋዕ ኣየድልየናን ወይስ ድፈን ድፈን ኢና ንመርፅ? ዝለምዐት ትግራይ ዶ ካበይ እያ ትመፅእ? ዝለምዐት ትግራይ ከ ንኢትዮጵያ ኣይ ፀጋ እንዶ? ስለ እነቕርቦን እነበርክቶን ነገር ስለምንታይ ዘይንግደስ? 


ኣብ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ዓድታት ፖሎቲካ ካብ ብሄራዊነት ብቐሊሉ ዘይወፅኣሉ፡ ዝመፃእኻሉ መንገዲ ዝርሰዓሉ ኩነታት ግርታ ዘእቱ እዩ። ስለምንታይ ልሂቃን ትግራይ ደኣ ምርሳዕ መሪፆም?
ሐዚ እውን ካብ ዓሚቕ ፍቕሪ ዝብገስ ስለ ረብሓናን መፃኢናን ካብ ምሕሳብ ገዲፍና ምህውታት ዶ ንቕፅል ንኾን? ኢሊት ሓይሊ ኣኺቡ ዕድላቱን ረብሓታቱን ምስ ዝናዲ ህዝቢ ይርባሕ ይጥቀም። ሰላምን ርግዓትን ይኸውን። ከም ትግራዋይ ድማ ሃውተት ምስ ዝብል ይሄው ነው ነገሩ። 


ኣነ ክሳዕ ዝርደኣኒ ምህውታትኩም ኮነ ምጥባርኹም ንባዕልኩም ኣይረብሓኹም ንህዝብኹም ኣይረብሐ። እቲ ዘሕምም ግን እቲ ህዝቢ ዓቕሙ ኣብ ልዕሊ ምስኣኑ ተጠቒዑ።


ሓዱሽ መንእሰይ/ ሓዱሽ ኢሊት/ ጨሚቱ ምስ ዝጎዓዝ ለውጢ ክመፅእ እዩ፡ ምጭማት ድማ መጠን ሃንቺ መንቺ ምብዛሕ ኣይኮነን። ናብቲ ናብቲ ምቁማት እውን ኣይኮነን። ናብ ውሽጥኻን ረብሓን ምርኣይ እዩ። ሻቡ ተጠቓሚነትካ ይውስኽ። ይውሓስ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *