ተጋሩ ሕዚ እንታይ ንግበር?

(ብክብሮም ግደይ ዝቐረበ)

ሓደ፤ አብ ጉዳይ ፖለቲካ፤ክልተ ዓይነት አማራፂ ውድባት!
##############
-እቲ ሓደ ብመልክዑን ቅርፁን ከም ህወሓት ኮይኑ ህወሓት ካብቲ ዕላማ ሰውኣትን ህዝቢ ትግራይን ንፀጋም አብትብለሉ እዋን ንዝፍጠር ፖለቲካዊ ክፍተት ክደፍን ዝክእል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ አብ ግምት ውሽጢ ዘእተወ ብሄርተኛ ፓርቲ እንትኮን፤

-እቲ ካልኣይ ድማ ምስ ፖለቲካዊ ዕብየት እዛ ሃገር ከም ኩነታቱ ክተዓፃፀፍ ዝክእል ብዕላማ ድማ ካብ ህወሓት ኮነ ካብቲ ላዕሊ ዝተገለፀ ብሄርተኛ አማራፂ ውድብ(3ይ ወያነ አብ ግምት አእትዪ ዝጣየሽ) ዘይተፈለየ ብቕርፁ ግና ሃገራዊ ዝኮነ መሰረቱ ድማ አብታ ዋና ከተማ ሃገርና አዲስ አበባ ዝኮነ ፓርቲ እዪ፡፡

-እዚ ፓርቲ ብሽም ሃገራውያን ብተግባር ድማ ከምቶም ናይ ሓደ ብሄር(አምሓራ) ተሓለቕቲ ዝኮኑ ከምኒ መኢአድ፤ሰማያዊን አንድነት ፓርቲን ዓይነት ይከውን!

-ናይዚ ዓይነት ብተጋሩ ዝዕብለል ሃገራዊ ፓርቲ ምህላው አብ ሃገራዊ ፖለቲካ አብዝህልው ምንቅስቓስ ክህሉ ንዝክል ክፍተት ተሳትፎ ተጋሩ ናይ ምድፋን ዕድል እንትህለዎ ብሃገር ደረጃ ብዝንቀሳቐሱ ዘለው ሃገራውያን ፓርቲታት ውሽጢ ንዝህልው ፖለቲካዊ ውዲታት ብቕርበት ንምክትታልን ናይ ሓበሬታ ክፍተት ንምቕራፍን ዓብይ አበርክቶ ይህልዎ!

ክልተ፤አብ ጉዳይ ሚድያ፤
##############
-አብዚ ጉዳይ ብብሄርተኛታት ተጋሩ ዝውነን፤ ታሪክ ትግራይን ተጋሩን ፈሊጡ ዘፍልጥ፤ ጥቕምታት ትግራይን ተጋሩን ብኩሉ መዳይን አብዝኮነ ይኩን እዋን ኮነ ቦታ ንክሕለው ለይትን ቐትርን ዝፅዕር፤ መሰረቱ አብ አውሮፓ/አሜሪካ ዝኮነ በደረጅኡ ድማ ምስኒ አልጀዚራ ዝአመሰሉ ዓይነት ትካላት ሚድያ ዝወዳደር ሚድያ ክህልወና አለዎ!

-እዘን ክልተ ነገራት ግና ብዝተክኣለ መጠን አብዝሓፀረ እዋን ክገሃዳ አለወን፤ ኩልና ተጋሩ ድማ ብዝከኣልናዪን በብዘለናዪን ነዚ ንምዕዋት ብገንዘብናን ብክእለትናን ዘበለ ኩሉ ሓገዝ ንምውፋይ ድልዋት ክንከውን አለና!

-ዋሕስ ህላወና ሓድነትና፤ሓድነትና ሐዚውን ሓድነትና ጥራሕ እዪ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *