ንኺድ በሉ !

ብጋዜጠኛ ገ/ሂወት ተስፋ @ድወት

ግዜ ምብላዕ ኣየድልን። ግዜ ዘምጽኦ ብግዜ እዩ ክዉገን ዝግበኦ። ህዝቢ ትግራይ ብባህሪኡ ክልተ ጫፋት ኣለዉዎ። ብልቢ ክልዉጥ ንዝኽእል መስርሕን ኣስራሕን ክሳብ ዛኣመነሉ ዝድላዩ ከቢድ መስዋእቲ ይሕተት፥ ክንድዝኾነ ግዜ ይዉሰድ ንዛኣመነሉ ካብ ምፍጻም ንድሕሪት ኣይብልን። እዚ ባኣግባቡ ዝተጠቐመሉ እንታይን ብኸመይን ከም ዝለወጦ ብዙሕ መብርሂ ኣየድልን። ንዓለም ምእማኑ ዝኸበዳ ንምፍጻም ኣይከበዶን። ብኣንጻሩ ድማ ትርጉም ንዘይብሉ ካብ ክሳድ መላሽ ዘረባ ቃላዓለም ቀልጢፉ እዩ ዘስተብህሎን ዝከላኸሎን( ቁጡብ ወይ ላጋርድ ባህሪ ኣለዎ)። ዋላ ዉን ሓቀኛ ኮይኑ ብሕለፍ ክሓልፍ ኣብ ዘይተረደኦ፥ ንረብሓ ጉጅለ ኾነ ዉልቀ ሰባት ንምሕጉስ ዝግበር ሕቱኽቱኽ ጉዳይ ሒዝካ ደይመደይ ምባል ቀልጢፉ እዩ ነብሱ ዛኣስር፥ ዝከላኸል። ናይዚ ቀሊል ኣብነት ኣብቲ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ከም ፍልሖ ጒላ በዚሖም ዝነበሩ ውድባት ንዓይ ንዓይ እንትብሉዎ ንኹሎም ከከም ገጾም እናኣንገደ ተዓዚብዎም እምበር ዉፈር ብዝበልዎ ወፊሩ ኣብ ናይ ኩሎም ሓዊ ኣትዩ ባዕሉ ንባዕሉ ክዋዳእ ኣይመረጸን።

ኣብ ሓደ ባዓል ጽኑዕ መትከልን ህዝባዊ ዕላማን ዘለዎ ዉድብ ተሰሊፉ ኣንጻር እቲ ጓዕጻጺ ስርዓት ከም ዝዋጋእ ግን ኣየጠራጥርን ኔሩ። ስለዚ ድማ ሱቕ ኢሉ ብዝመጸ ዉሑጅ ብስሚዒት ገንፊሉ ዝዉደኦ ዉራይ የብሉን። ነዚ እዩ ድማ ዉድብ ህወሓት ብዝነበራ ጽኑዕ ህዝባዊ መሰረትን ዕላማን ካብ ልዕሊ 5 ወይ 6 ዉድባት መዚዙ ብምዉጻእ ብሙሉእ ልቡ ደጊፉ ኣብ ልዕሊ ጸላእታ ዓወት ብዓወት ክትጽምበል ዘኻኣላን እኽልን ማይን ኮይኑ ዘጎበዛን። ህዝቢ ትግራይ ሓቂ ኣብ ዘይመሰሎ፥ ኣብ ዘያመነሉ ኣጀንዳ ኣትዩ ብቐሊሉ ከም በጊዕ ዝኹብኮብ ዘማቲ ህዝቢ ኣይኮነን። ዘዋጽእን ዘየዋጽእን ይመሚ፥ ሰናይ ቀጻሊ ጉዕዞታት የስተባህል፥ ዝመርሕን ዝምራሕን የነጽር። እዚ ማለት ግን ኣብ ዝኾነን ዘይኮነን ይንድር ኣካኪ ዘራፍ ይብል ማለት ኣይኮነን። ዓርሱ ነጻ ጌሩ ዉን ይዕዘብን ኣንፈታት ይምርምርን እዩ። ቀልጢፉ ኣይፋል ወይ እወ ናይ ምባል ታሪኻዊ ተመኩሮ የብሉን። ብዉሽጡ እዩ ዝሕንግድ ዛኣምን። ክዉሰድ ኣብ ዝግበኦ ስጉምቲ እንተኣትዩ እዩ መላሲ ዘይብሉ። ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ‘ሱቕ ኢሉ ‘ሎ’ ኢሉ ሽለል ዝብል ኣካል እንተሃልዩ ተጋግዩ እዩ። የግዳስ ሽዑ እዩ ዝያዳ ክፈርሕን ክጥንቀቖን ዘለዎ። እዚ ኣብ ግምት ነእቲ እሞ
ንህወሓት ዋሕሳ ህዝባ እምበር ዉልቀ ሰብ ክኸዉን ኣይኽእልን። ንህዝቢ ትግራይ ዉን ዛጊድ ዘዉሕስ ካሊእ ዝሓሸ ኣማራጺ ክሳብ ዘየለ ህወሓት ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ተወሓሒሶም ኣለዉ ማለት ግን ጽባሕ ህዝቢ ንዘለኣለም ንህወሓት ዉሕስና ይህብ ማለት ኣይኮነን። ከምዞም ዝሓለፉ ዓመታት ጽባሕ ካብ ሎሚ ክሓይሽ እዩ ኢሉ ልቢ ከዕቢ ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ኣብታ ካብ ኣብራኹ ኣዕብዩ ዘሰወዳ ዉድቡ ዋንነታዊ እምነት ስለ ዘለዎ። ዋላ ዉን ሸሊኾም ዛኣተዉ ዉሒዳት ሰባት ጸገም እንትዕዘበሎም ሰባት እምበር ዉድብ ከም ትካል ኣይንቕየምን ኢሎም ክሳብ ዝዕረ ይጽበይዎ። ይጽበ ማለት ግን ዓርሞ እንትሓልፎ ዉን እናተጎተተ ይነብር ማለት ኣይኮነን።

ዉድብ ህወሓት እቲ ሕዚ እተካይዶ ዘላ ጽሬት ኣመራርሓኣ ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ዝተጸበዮን ክኽዉን ዝግበኦን እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኩነት ተመርኪሶም ብዝመጹ መድረኻት ዉድብ ብርክት ዝበሉ መጽባዓታት ዋላ እንተኣተወት ህዝቢ ዝተጸበዮ ጠለባቱ ዝምልስ ርቡብ መፍትሒ ብዘይ ምምጹኡ ደላዪ ለውጢ ህዝቢ በቶም ስጉምትታት ሕጉስ ኣይነበረን ጥራሕ ዘይኮነስ መጽባዓታት ዉን ኣይተተግበሩን። እዚ ማለት ግን ዘይትግበሩ ከበድቲ ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን። እዛ ዉድብ ካብዚ ንላዕሊ ከበድቲ ዕማማት ወጊና ኣብዚ ደረጃ ዝበጽሐት ብሓዊ ዝተፈተነት ዉድብ ስለ ዝኾነት። እንታይ ዳኣ እዩ እቲ ሽግር እንተተባሂሉ ምንኣስ ዓቕሚ ምፍጻም ኣባላታን ሙዉራድ ዉፍይነትን እዩ። ኣብቲ ማሓዉር ዛኣቱ ተካኢ ሓይሊ ካብ መትከል ህዝባዉነት ዝብገስ ዘይኮነስ ዉልቃዊ ረብሓን ዝናን ደልዩ ስለ ዝመጽእ እዪ። እዚ ድማ ነቲ መሰረታዊ እሴትን መትከልን ዉድብ ዝጻረር ሓደገኛ ተርእዮ ኮይኑ ንረኽቦ። ነዚ መፍትሒኡ ድማ ቀጻሊ ህንጸትን ህዝባዊ መሰረትን ኣብ ነብሲ ወከፍ መሪሕነት ክጉልብት ኣለዎ። እዚ ከምዚ እንሪኦ ሎሚ ተኣኪብካ ዝጉልብት ዘይኮነስ ካብ ምልመላን ምብቃዕን መሪሕነት እዩ ዝለዓል። እቲ ሞግዚታዊ ኣተዓባብያ ተኸቲሉ ስልጣን ክብሕት ዝጓየ ዘሎ ዘይርትዓዊን ዘይመትከላዊን ሓይሊ ካብ መሰረቱ ክንጸልን ቦቱኡ ክፈልጥን ኣለዎ። ክምዕራብ ይምጻእ ክደቡብ ፥ ክምብራቕ ዋላ ክሰሜን ፍልጠትን ዓቕምን፥ ዉፍይነትን፥ ህዝባዊነትን ተመርኲሱ ክድይብን ነቲ ዛጊድ ሓፈት ኢሉ ገና ካብ ዓንኬል ድኽነት ዘይተላቐቐ ህዝቢ ለይትን ቀትሪን ሰሪሑ ከዉጸኦ ሓደራ ተሸኪሙ ዝፍጽም ክኸዉን ኣለዎ።

ብዙሕ ሰብ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ብዝዉሰድ ስጉምቲ ኣልፋን ኦሜጋን ጸገማት ዉድብን መንግስትን ዝፍታሕ መሲሉ ይረኣዮም እዩ። እዚ ግን ብባዕሉ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ክኸዉን ኣይኽእልን።ዘይከሓድ ግን ሓደ መሰረታዊ ስጉሚ ንቕድሚት እዩ። ምንጪ ኩሎም ስልጣናት ካብ ህዝቢ ቀጺሉ ንሱ ስለ ዝኾነ። ካብዚ ሓሊፉ ግን ኣብ ህወሓት ዘተፈጠረ ሓይሊ በለጽን ምስሉይነትን ካብ መሰረቱ ክጓሓፍ እንተኾይኑ ኣብ በቢ ደረጁኡ ዘሎ ዋርድያ ኩሎም ሽግራት ካብቲ ማሓዉር ክገልስ ወይ ኣደብ ክገዝእ ምልኣተ ህዝቢ ዘሳተፈ ዘየላጢ ጽሬት ክካየድ፥ እዚ ኣብቲን ኣብዝን ብኔትዎርክ ተጠላሊፉ ረብሓ ህዝቢ ዝጻባእ ዘሎ ሓይሊ ክበጣጠስን ክህነጽን ክኽእል ኣለዎ። ነዚኣ ከተግብር ዝኽእል ‘ዉን ዘይሻራዊ ግብረሓይሊ ተጣይሹ ህዝቢ ብነጻነት ከይተሸቑረረ መራሕቱ ዝግምግመሉ ዝነቕፈሉን መድረኽ ኣብ ሓጺር እዋን ክመቻቸወሉ ኣለዎ። ሽዑ ህዝቢ ባዕሉ እንታይ ኣእተወኒ ዘይኮነስ ረብሓይ እዩ ኢሉ ዝሕለቐሉ መስርሕ ክብጆ፥ እቲ በቢ እዋኑ ካብ ኣባልነት ዝሃድም ዘሎ ኣባልን ገና ኣትዩ ዋሕሰይ ዉድበይን እዚ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን እዩ ኢሉ ናብ ሑቕፊ ዉድቡ ዝተምም ኣባል ክስስን እዩ። ዉድብ ናይ ንፈልጠልካ ዝብሉ ጽግዕተኛታት ዘይኮነትስ ናይ ትኩስን ባዓል ራኢን መንእሰይ ወለዶ ኮይና ቀጻልነታ ዉሑስ ምዃኑ ክረጋገጽ እዩ።
እዚ ኣብዚን ኣብትን ዉድብ ከደት ጸደፈት እናበለ ወግሐ ጸብሐ ዝምህለል ተስፈኛ ሓይሊ ‘ዉን እቲ ባዓል ዋና መንእሰይ ባዕሉ ክቃለሶ ብዓርሰ እምነት ደዉ ክብል እዩ። ትግራይን ህዝባን ሎሚ ዉን ከም ትማሊ ዕጭን ጭጉራፍን ኮይኖም ብሓደ ልቢ ረብሐኦም ንዝጻባእ ኩሉ ክምክትሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ከጥርዩ እዮም። ዝተበተነት ትግራይ ንምርኣይ ለይትን ቀትርን ዝሰሓጉ ጸላእቲ ብኸምዚኣን ከምዚኣን ጥራሕ ኢና ንስዕሮም።
ትግራይ ብደቃ ትሽለም!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *