ዕውት ወፍሪ ኩስምን ንባብን ማርያም ፅዮን

ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ መፅሓፍቲ እናዋፃእኻ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ምዝርጋሕ ልሙድ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ብፍላይ እቶም ካብ ኢድ ደረስቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝርከቡ መፅሓፍቲ መንግስቲ እውን ቆላሕታ ስለዘይገብረሎም ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኣትውሉ ዕድል ፀቢብ እዩ ነይሩ። ደራሲ ትግራይ ኣብ ብጫ  ፌስታል መፅሓፍ ኣንጠልጢሉ ዓድጉኒ ኢሉ ክልምን ከም ምርኣይ ዘሕዝን ነገር የለን። ብዙሓት ደረስቲ ኣብ ገዝኦም ከዚኖምዎ ዘለዉ መፅሓፍቲ እውን ድኻን ዕዳጋን ከይተራኸቡ ይነብሩ ከምዝብሃል እቲ ተምሃራይ ከይረኸቦም እቶም ፀሓፍቲ እውን ከይተጠቐሙ ከንቱ ይተርፍ ኣሎ። በዚ መሰረት ሶሻል ሚድያ ብዝፈጠሮ ጥጡሕ ባይታ ኣቢልካ ብወፍሪ መልክዕ መፅሓፍቲ እናኣከብካ ምውፋር ዝነኣድ ስራሕ እዩ።

እዞም መናእሰይ እዚኦም ይርጋ ገብረመድህንን ናትናኤል መስፍንን ይብሃሉ። ይርጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ናትናኤል ድማ ኣብ ኣክሱም ዝነብር ግዱሳት መናእሰይ እዮም። ኩስሚ ሕዳር ፅዮን ኣሽሓት ህዝቢ እዩ ናብ ኣክሱም ዝውሕዝ። ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒምካ መፅሓፍቲ ንምእካብ ልዕሊ 1 ወርሒ ወፍርታትን ምውዕዋዓትን ተገይሩ። ናይዚ ወፍሪ እዚ ቀንዲ ኣካላት ድማ እዞም መናእሰይ እዚኦም ነይሮም። ብዙሓት ግዱሳት እውን ነዚ ተኸቲሎምዎ። ብሓቂ ዕዉት ወፍሪ ኩስምን ንባብን ድማ ነይሩ።

እቲ ወፍሪ ኣብ ኣኽሱምን ከባቢኣን ንዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ዝውዕል መፅሓፍ ዝእክብ ወፍሪ ኮይኑ ብዓውደ መፅናዕቲ እውን እዩ ተዓጂቡ። በዚ መዳይ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም ክምስገን ይግብኦ። “ዕወት ወፍሪ  ወዳዲእና ኣለና።” ዝበሉ እቶም መናእሰይ ንብዙሓት ገበርቲ ሰናይ ኣመስጊኖም። “ሞሳ ኣንቱም እንዳሃብኩም ፍሽኽ እትብሉ ሃያባት።” እንትብሉ እውን ሓጎሶም ገሊፆም። “ልዕሊ 3300 መፅሓፍቲ ንትምህርቲ ቢሮ ከተማ ኣኽሱም ቆፂርና ኣረኪብና ኣለና።” ዝበሉ እቶም መናእሰይ ካብዚ እቲ 115 መፅሓፍቲ  ንማሕበር ተራድኦ ቃልኪዳናዊት ከምእተወፈየ ገሊፆም።

እቶም መተሓባበርቲ መናእሰይ “ቃል ኣቲኹም ዘይኣምፃእኹምልና ናብ ከባቢ 600 ዝኸውን መፅሓፍቲ እውን ተኺእልኩም ሃየ ልኣኹዎ ኢኹም።” እንትብሉ ተማሕፂኖም።

መንግስቲ መፅሓፍ ገዚእኻ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ምስዳድ ካብቲ ትምህርታዊ ዝኾነ ዓይነታት መፅሓፍ ወፃኢ እምብዛ ኣይኮነን። ንሱ እውን እኹል ኣይኮነን። ብዙሓት ኣብያተ መፅሓፍቲ ትግራይ ዳርጋ ጥርሐን ምኳነን እዩ  ብተደጋጋሚ ዝዝረብ። ንቋንቋ ትግርኛ ዋሕስ ክኾን ዝኸእል ሓደ መንገዲ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምስራሕ እዩ። እዚ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው መንግስቲ ክሰርሕ ኣለዎ፤ መልእኽቲ ግዕዝ ሚድያ እዩ።

ግዕዝ ሚድያ
ንቐዳምነት ንሰርሕ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *