ስፖርት ንሰላምን ፍቕርን!

(ድምፂ ወያነ ትግራይ)

መእተዊ
————
ስፖርትን ኪነ-ጥበብን እዮም ካብቶም ቅድሚት ዝስርዑ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ መሰረት ሰላምን ፍቕርን። ብስፖርት ሰላምን ፍቕርን ይዓቢ፤ ይስራሕ። ብኪነ-ጥበብ’ውን ከምኡ። ብርክት ዝበላ ሃገራት’ውን ከም መንግስቲ ዝቖመ ኣካለን ፈላማይ ስርሑ ኣብዞም ክልተ ዓበይቲ ማሕበራዊ ማዕኸናት እንትሰርሕ ይርአ። ኣብ ሃገርና’ውን ካብ ፌደራል ቤት ዕዮ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ብርክት ዝበሉ መሓውራት ተዘርጊሖም ኣብ ስራሕ ይርከቡ። ኣብዚ ሓፂር ትንታነ እዚ ስፖርት ከም ዛዕባ ኣልዒልና በቶም ዝተገለፁ ፀጋታት እቲ ዓውዲ ኣቢልካ ሓይሊ ስፖርት ኣብ ምምዕባል ስምዒታት ሰላምን ፍቕርን ንምርኣይ ተፈቲኑ ኣሎ።

 

ስፖርት ከም ልምዓት
————————–


ጥንታዊ ታሪኽ ኣለዎ ስፖርት። ስፖርት፡ ህዝብታት ብውሁብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብፍላይ ድማ ከም ኣካል ፀወታ ገይሮም ዝጥቀሙሉ ኰይኑ ናብዚ ሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ብርኪ ከምዝበፀሐ ሊቃውንቲ እቲ ዓውዲ ይገልፁ። እቲ “ፀወታ” ዝብል ምስ ታሪኽ ስፖርት ተታሓሒዙ ዝልዓል ባዕሉ ምስ ሰላምን ፍቕርን ብቐጥታ ምትእስሳር ኣለዎ። እዚ ምትእስሳር’ዚ ካብ መሰረታዊ ባህሪ እቲ ዓውዲ እዩ ዝብገስ።

ስፖርት ጉዳይ ሰላም እዩ። ስፖርት ጉዳይ ፍቕሪ እዩ። ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ካብ ምምዕባልን ምጉህሃርን ሰላምን ፍቕርን ዝዘለለ ትርጉም ክህልዎ ኣይግባእን። ካብዚ ተበጊሶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት ሃገራት ስፖርት ናብ ልምዓት ኣእቲዮምዎ ይርከቡ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣውሮፓውያን ሃገራት ብፍላይ ድማ እንግሊዝ ስፖርት ልክዕ ከም ሓደ ዓብዪ ሴክተር ልምዓት ኮይኑ የገልግለላ ኣሎ። መናእሰይ እንግሊዝ ስብእንኦም ይህነፅሉ፣ እታ ሃገር ቁጠበኣ ሓፍ ይብለሉ። ማሕበራዊ ፀጋታት፣ ባህልን መንነትን እንግሊዝ ይሰነደሉን ይዝርግሐሉን። ዓለም ብዓለማ ዓይነ-እዝና ናብ እንግሊዝ እንትትገብር እቲ ጉዳይ ካብ ስፖርት ንላዕሊ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል። በዚ መሰረት ብኣግባቡ እንተተታሒዙ ስፖርት ዓንዲ ሑቖ ልምዓት ሓንቲ ሃገር ኮይኑ ዘገልግለሉ ኩነት ኣሎ ምባል ይከኣል።

እዚ ጉዳይ’ዚ መሰረት ብምግባር ዓለምለኸ ነዚ ጉዳይ ዝጥምት ትካል ተጣይሹ(ፊፋ) ህዝብታት ዓለም ኣብ ስፖርት ብፍላይ ድማ ኣብ ኵዕሶ እግሪ ክህልዎም ዝግባእ ግደን ክረኽብዎ ዘለዎም ረብሓን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ይነጥፉ። ብዙሓት ኣፍሪካውያን ሃገራት’ውን ልምዓት ስፖርት ትኹረት ክወሃቦ ብፍላይ ድማ ኵዕሶ እግሪ ክዓቢ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እንትስርሑ ይርእዩ። ብኣፍሪካ ደረጃ ዝካየድ ናይ ፅዋዕ ውድድር ናይዚ ሓደ ኣብነት እዩ። ሃገርና’ውን ብመልክዕ ፌደሬሽን ዝተጣየሸ ኣብ ኩለን ክልላት ዘለዉ ጋንታታት ኵዕሶ ጠሚሩ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክወፅኡ ይስራሕ ኣሎ። እቲ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ እኹል ድዩ ኣይእኹልን፣ ምሉእ ድዩ ኣይምሉእን ወዘተ ዝብል ኣብዚ ምልዓሉ ዘገድስ ኣይኮነን።

ብምዃኑ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ዝተልዓሉ ነጥብታት ገምጋማዊ ኣይኮኑን። ኣፍሪካ ዋንጫ እንታይ ፅቡቕን ሕማቕን ጎኒ ኣለዎ? ፌደሬሽን ኵዕሶ እግሪ ሃገርና እንታይ ይመስል? መናእሰይ ኣፍሪካ፣ ኢትዮጵያ ኮነ ተጋሩ ኣብዚ ጉዳይ’ዚ እንታይ ይመስሉ? ዝብሉ ሕቶታት ምልዓል ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ኰይኑ ግና ስፖርት ልምዓት ብዛዕባ ምዃኑ ስለዝኾነ እቲ ፅሑፍ፤ እቲ መሓውራዊ ዝርግሐ ንምርኣይ ጥራይ እዩ።

እዚ ብዓለም ብርኪ ተኣሚኑሉ፣ ብኣፍሪካ ብርኪ ተሓሲቡሉ፣ ብሃገር ደረጃ’ውን ተኣሚኑሉ ዝኽየድ ዘሎ ናይ ስፖርት ዓውዲ ማሕበራዊ ልምዓት ከምፅእ ብዝኽእል መገዲ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ። ምእንቲ እዙይ ድማ ብውሑድ ፍቕርን ሰላምን ዝስበኸሎም ሓድነት ህዝብታትን መፃኢ ራእይ እዛ ሃገርን ከዐውቱ ዝኽእሉ ናይ ሕብረት መድረኻት ክኾኑ ኣለዎም። ሓድነት ህዝብታት ዝስብኸሎም መድረኻት ክኾኑ ኣለዎም። እዚ ከይኾነ ተሪፉ ግና ፀገማት ይርኣይሉ ኣለዉ።

ስፖርትን ፖለቲካን
————————–
ስፖርት ትግራይ ኮነ ኢትዮጵያ ሓኒቖም ከምዝሓዙ ካብ ዝእመንሎም ነጥብታት እቲ ሓደ እቲ ዓውዲ ምስ ፖለቲካ ተላዕጢጡ እናኸደ ምንባሩ እዩ። ፖለቲካዊ ልኻይ ክልምጠጥ ዝኽእል ተኣናፊ ዓውዲ እውን እዩ እናኾነ መፂኡ፤ ካብ ሰናይ ቀደሙ። ቅድሚ 1983ዓ.ም ኣብዝነበረ እዋን እተን ጋንታታት ነቲ ዝነበረሉ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሰለዝመሰለ እቶም ፀወታታት መሳርሒ እቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ንኣብነት ኣብ ሓደ እዋን “ጋንታ ትግራይ” ናብ ማእኸል ሃገረ ኣብ ዝኸደትሉ እዋን “ትግሬ” ኢልኩም እንተዘይሰይምኩም… ኢሎም ጎንፂ ፈጢሮም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ግፍዒ ከምዝበፅሐ ይዝረብ። እዚ ከም ሓደ መርኣያ ምትሕውዋስ ስፖርትን ፖለቲካን ገይርካ ክውሰድ ዝኽእል እዩ።

ካልእ ዓብዪ ጉዳይን ግና ልምዓታዊ ኣተሓሳስባ ዘይነበሮ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ስለዝገበረ ነዚ ጉዳይ’ዚ ትኹረት ሂቡ ብቐፃልነት ብምልማዕ ፍቕርን ሰላምን ዝስበኸሎም መድረኻት ኣብ ምዃን ብዙሕ ዝጎድሎም እዮም ነይሮም። ኣብ ክንድኡ ፍልፍል ምቅርሓናት እዮም ኮይኖም ዘሊቖም።

ጋንታታት ትግራይን ትፅቢት ህዝብናን
—————————————————–


ኵዕሶ እግሪ ትግራይ ኣበየናይ ዘበን፣ ብመን፣ ብስሩዕ ተጀሚሩ? ዝብል ንተመራመርቲ ታሪኽ ገዲፍካ እተን ሕዚ ዘለዋ ጋንታታት (ብፍላይ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝተፀንበራ) ታሪኸንን ኣመፃፅአአንን ምርኣዩ እሞ ድማ ብኣንፃር ምግፋሕ ሰላምን ፍቕርን ዘለዎን ግደ ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ።

ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራትን ጋንታ መቐለን እየን፤ እዘን ናብ ፕሪምየር ሊግ ኣትየን ዘለዋ ጋንታታት ትግራይ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝሳተፍ ጋንታ ንዘይነበራ ትገራይ ናይዘን ክልተ ጋንታታት ምፅንባር ፕሪምየር ሊግ ብሓቂ ዓብዪ ዜና እዩ ክኸውን ዘለዎ። እዘን ጋንታታት ሕጋዊ ዋንነት ክህልወን ኣለዎ፤ ኣለወን’ውን። ጋንታ ወልዋሎ ኾነ ጋንታ መቐለ ናይ ደገፍተን እየን ኢልካ ብቐሊል ገለፃ (definition) ምሕላፍ ይከኣል። እዘን ጋንታታት እብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ምስፋሕ ሰላምን ፍቕርን ክህልወን ዘለዎ ብፅሒት ካብቲ ሕጋዊ ዋንነት ዝብገስ ሓላፍነት ኣለወን። ደገፍቲ እዘን ጋንታታት ጋንታታቶም በሊፀን ክወፃ እዮም ዝደልዩ፤ ወይ ከምኡ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ። ፈቃራትን ሰበኽቲ ሰላምን ክኾኑ ዝግባእ ህውከትን ዕግርግርን ንማንም ስለዘይጠቅም ጥራይ ኣይኮነን። እትፈትዎ ጋንታኸ ብኣሉታ ክርኣየሉ ዘይኽእል ባይታ እውን ኢኻ እትፈጥር። ሸቶ ምብላፅ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ምስፋሕ ሰላምን ፍቕርን እውን ተጠቃሳይ እጃም ክህልወካ እዩ ዘለዎ።

እቲ ካልእ ካብ ደገፍቲ ጋንታታት ትግራይ ትፅቢት ዝግበር ባህልን ክብርን እቲ ዝበቖለሉ ማሕበረሰብ ዘንፀባርቑ ክኾኑ ምኽኣል እዩ። ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንተ-ቀደሙ ገዝኡ ከፊቱ ሰቲ ነስኒሱ ዝቕበል ወረጃ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ክቡር እዩ ኣብ ቅድሚ ዓለም። ኣባና ኣብ ትግራይ ድማ ነዚ ሓቂ’ዚ ዝድግፉ ብርክት ዝበሉ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚታት ኣለዉ። ትማሊ እኳ ትማሊ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ፀላእቱ ማሪኹ ከም ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሓዉ እዩ ፀላእቲ ሓብሒቡ፣ ማይ ኣስትዩን ኣዒቚቡን፤ ኣብ ገሊኡ’ውን ኣምሂሩን ኣስተምሂሩን ዘንበረ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ህዝቢ ዝበቖለ ጋንታ ነዚ ክብሪ ህዝቢ እዚኣ ዓቂቡ ክኸይድ ትፅቢት ይግበረሉ። ምዕቃብ ጥራይ ዘይኮነስ ነዚኣ ምስፋሕ፤ በቲ ዘበን ዝጠልቦ መድረኽ ቃኒኻ ሓፍ ናብ ዝበለ ብርኪ ምውፃእ ኣገዳሲ ይኸውን።

ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ዝፅበዮ ዘሎ’ውን እዚ’ዩ። ጋንታታቱ ግድን እየን ባህሉ ክገልፃሉ፤ መንነቱ ሓፍ ከብለሉ፤ ንዘበናት ዓቂብዎ ዝፀንሐ ክብሩ ብዓፀበ-ቐለለ ከይራኸስ ጋንታታትና ክጥንቀቓ፣ ንደገፍተን ከምህራን ክሃንፃን ግድን ይኸውን።

ህልዊ ኩነታት
————————


ህልዊ ኩነታት ስፖርት ብፍላይ ኵዕሶ እግሪ ሃገርና ምስ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እታ ዓዲ ተላሕሲሱ እዩ ዝከይድ ዘሎ ዝመስል። ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታትና ዘሎ ሃፋ ብቐጥታ ነዚ ፍልፍል ስላምን ፍቕርን ክኸውን ዝግብኦ ዝንበረ ስፖርት ይፀልዎ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ሕሉፍ ክልተ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘነፃፀረ ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ናብቲ ስፖርት’ውን ሸሊኾም ዝኣትውሉ ኩነታት ተራእዩ እዩ።

ዳርጋ ኩሉ ፖለቲካዊ ቅልውላው እዛ ሃገር “ናይ ተጋሩ ልዕልነት ኣሎ” ኣብ ዝብል ዘየለ፣ ዘይነበረን ክህልው ዘይኽእልን መደምደምታ እዩ ዝካተት። ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት፤ ብሄራት ነናይ ባዕለን መንግስቲ ኣጣይሸን እየን ዝሰርሓ። ኣብቲ ቀንዲ ዝኾነ ሓድነት ድማ እንታይ ብፅሒት ኣለወን ዝብል ብሕገ-መንግስቲ ተነፂሩ ተቐሚጡለን እዩ። ስለዚ እቲ ልዕልነት ተጋሩ ዝብሃል ነገር ዝኣረገ ታክቲክ ስዑራት ፖለቲከኛታት ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ዝኣረገ ታክቲክ እንብሎ ንዘበናት ዝተሰርሐሉ ንማለት ድኣምበር ከምሓዱሽ መቃለሲ ነጥቢ ገይሩ ዘይቕበሎ ሰብ የለን ማለት ኣይኮነን። ብፍላይ እቲ ኣብ ስፖርት ዘሎ መንእሰይ ናይ ታሪኽ ፍልጠቱን ናይ ፖለቲካ ብስለቱን’ውን ገና ብምዃኑ ቀልጢፉ ኣረጊት መቃለሲ ክስከም ይርአ ኣሎ። እዚ ኣብ ስፖርት ዝግለፀሉ ዝተፈላለየ መልክዕ ኣሎ።

እቲ ሓደ መልክዕ ሕዚ ሕዚ ይወፅእ ዘሎ ነበር መንፈስ ሰዓራይነት ስፖርተኛታት ትግራይ ምኽንያት እናፈጠርካ ክዳኸም ምግባር እዩ። ዕውትነትካ ብምዕጋት እዩ “ፀላኢኻ” እትስዕሮ ዝብል ዝሞተ ኣረኣእያ ኣሎ። እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ወልድያ ዝተርኣየ’ውን እዚ እዩ። ምስ ስፖርትን ስፖርት ዝጠልቦ ምስፍሕፋሕ ሰላም ወ ፍቕርን ብዘይዛመድ መልክዑ እዩ ረብሻ ክፍጠር ክኢሉ። ኣብቲ ረብሻ መን እንታይ ብፅሒት ነይርዌዎ ዝብል ዘፃሪ ኣካል ከፃርዮ ዝኽእል ዋላ እኳ እንተኾነ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ዝካየድ ፀወታ ንጉሆ ረብሻ ምልዓል ግና ዘይጥዕና እዩ ዘርኢ። እዚ ጉዳይ’ዚ ኩሉ ንቝሕ ክቃለሰሉ ዝግባእ መሰረታዊ ነጥቢ እዩ።

እቲ ካልኣይ ነጥቢ ባዕሉ እቲ ሓደ ዝኾነ ህዝቢ፤ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጉኡ ጎንፂ ክልዓል ብምግባር ኣብ ትሕቲ ትግራዋይነት ሕቱኽቱኽ ክብል ምግባር እዩ። እዚ ከም ሓደ ኣንፈት ሒዞም ቑሸት ንቑሸት ኣብ ናይ ምንኻስ ስራሕ ስርሐይ ኢሎም ዝተፀመዱ ብዙሓት እዮም። እዚ ኣብ ጋንታታት መቐለን ወልዋሎ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራትን ተራእዩ እዩ። እዚ ምፅኣት ትግራይ ተባሂሉ ክውሰድ ዝኽእል ብሓይልታት ጥፍኣት ዝስጎም ናይ ኣሕዋት ባእሲ፤ ካብዚ ህልው ኩነታት ኣጥሊልካ ምርኣይ ዘድልየሉ ወቕቲ ኣለና።

ክግበር ዘለዎ
———————-
ስፖርት መሰረታዊ ናይ ሰላምን ፍቕርን ፍልፍል ክኸውን ኣለዎ። እዚ ንምግባር እተን ጋንታታት ኮነ መንግስቲ ዋላ ህዝቢ ነናይ ባዕሉ ብፅሒት ክፍፅም ኣለዎ።

ብመዳይ መንግስቲ፡-
————————–
ጋንታታት ትግራይ ፈለማ ክሕገዛ ኣለወን። ዳርጋ ኩለን ካብ ባዶ እየን ዝብገሳ ዘለወን። ክሕገዛ ዝግብአን ድማ ናይ ህንፀት መድረካት ስለዝኾና እየን። ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ ነዚአን ምሕጋዝ። መንእሰይ ካብ ብዙሕ ሕመቓት ዘድሕና መንገድታት ድሕነት እየን። ሓገዝ ግድን ገንዘብ ኣይኮነን። ባዕለን ዝኸኣለ ዓበይቲ ሓይልታት ልምዓትን ምስጓም ፍቕሪ ወሰላምን ክኾና ምምሕዳራዊ፣ ሞራላዊ፣ ቴክኒካውን ፋይናንሳውን ሓገዛት ኣድለይቲ እዮም። በብእዋኑ ዝልዓሉ ዘለዉ ሕቶታት ደገፍቲ’ውን እቲ ደጋፋይ ክፍቲ መድረኽ ፈጢርካ ስምዒቱ ዝገልፀሉ መልሲ’ውን ዝረኽበሉ ባይታ ክመቻቸው ኣለዎ። እዚ ወዓል ሕደር ዘድልዮ ኣይኮነን።

ብመዳይ ጋንታታትና፡-
—————————–
ጋንታታትና ኣደዳ ፖለቲካዊ ተልእኾ ዘለዎ ሓይሊ ይኾና ዘለዋ ብስሩዕ ስለዘይተዳራጀዋን ዝተወደበ ሓይሊ ዘይምዃነንን እዩ። ካብቲ ኣብ ስታድዮም ተረኺቡ ድጋፉ ዝገልፅ ኣሽሓት ደጋፊ ንላዕሊ ኣባላት የድልይዎ። ዝተመዝገቡ፣ ዝተወደቡ፣ ፅዕንቶ ዝፈጥሩ ስምን ኣርማን ጋንትኦም ክሳብ ምቕያር፣ መተሓዳደሪ ደንቢ ክሳብ ምምሕያሽ ወዘተ… ዝበፅሕ ሓላፍነት ዝተውሃቦም ኣባላት ክህልዉ ኣለዎም። እዚ ኣብ ምግባር ጋንታታትን ማሕበር ደገፍትን ዘይትካእ ግደ ኣለወን። እቲ ካብ ፖለቲካዊ ኢድ ኣእታውነት ምድሓን ዝብሃል ዋላ ካብቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ውድብ’ውን ማለት እዩ። ጋንታታት ካብ መንግስትን ውድብን ዝደልኦ ይሓታ’ምበር ናይ ማንም ኢድ ዝኣትወለን ክኾና ኣይብለንን። ስለዝኾነ ባዕለን ንባዕለን ዝተኣማመና፣ ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ዝተደረኸ ዓቕሚ ዘለወንን ፈጠርቲ ፅዕንቶ ዝኾናን ጋንታት ንክኾና ኣብ ጋንታ ኣብ ባዕሉ ዝስራሕ ስራሕ ሰፊሕ እዩ፤ ክንዲ ሰማይ።

ደገፍቲ፡-
———————-
ደገፍቲ’ዮም እቲ ናይ ሰላምን ፍቕርን ኣጀንዳ ዝስከሙ። እቲ ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ በዞም ደገፍቲ ኣቢልካ’ዩ ተግባራዊ ዝግበር። እቲ ደጋፊ ዝበዝሕ መንእሰይ’ዩ። መንእሰይ ንመንእሰዩ’ውን ፊደል ዝቖፀረ እዩ። ልዕሊ ዝኾነ ኣካል ሰላምን ፍቕርን ዘለዎ መድረኽ ነዚ ኣካል’ዚ እዩ ዝጠቅም። ስለዝኾነ ደገፍቲ ከምዜጋታት፤ ሰላም ከም ብሌን ዓይኖም፤ ፍቕሪ ከም ሃይማኖቶም ዝሓስቡ ክኾኑ ኣለዎም።

መጠቓለሊ
—————–
ስፖርት ካብ ተፈጥሮኡ ፍልፍል ሰላም እዩ። ፍቕሪ ክዓቢ ደቂሰባት ሓድነቶም ክጠናኸሩ’ዩ ተፈጢሩ። ብዙሓት ድማ ናብ ልምዓት የውዕልዎ ኣለዉ። ኣብ ሃገርና ኵዕሶ እግሪ ከም ሓደ ዓብዪ ሴክተር ማሕበራዊ ልምዓት ተወሲዱ ኣብ ስራሕ ኣሎ። ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ ግን ምስ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት እታ ሃገር እናተኣሳሰረ ሕማቕ መልክዕ እናሓዘ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል። ብፍላይ እቲ ልዕልነት ተጋሩ ኣብ ዝብል ዝኣረገ መቃለሲ ነጥቢ ኣንጠልጢሉ ንትግራይ ከጥፍእ ከይደቀሰ ዝነብር ሓይሊ ንስፖርት’ውን ከም ድፋዕ ይጥቀመሉ ኣሎ። እዚ ድማ ነታ ብመስዋእቲ ኣሽሓት ዝመፀት ሰላም ንምዝራግ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ’ዚ መንግስቲ ጋንታታትን ማሕበር ደገፍትን ከምኡ’ውን ኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ነናይ ባዕሉ ግደ ክፃወት ኣለዎ።

ስፖርት ንሰላምን ፍቕርን!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *