ጥሕሰት ኣሰራርሓ ወሳኒ ናይ ገምጋማት ኣካል ክኸውን ኣለዎ!  

(ድወት)
ሕዚ ውድብ ህወሓት በፂሓቶ ዘላ ፖለቲካዊ ኩነታት ኮነ ህወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፀገም ብኣውርኡ ካብ ጥሕሰት ኣሰራርሓታት ዝብገስ ምዃኑ ነቲ ኣብ ሻብዓይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ዝወፅአ ገምጋም ርኢኻ ምግንዛብ ይከኣል። ጥሕሰት ዝተፈላለዩ ኣሰራርሓታት ፖለቲካዊ ምዝሕሓል ክፍጠር፣ ዋኒን ኣመራርሓ ኣብ ክንዲ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ዝኾን ኣብ ጉዳይ ባዕሉ ከድህብ፣ ብኡ ድማ ቁጠባ እታ ዓዲ ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪት ከኸይድ፣ ማሕበራዊ ምዕባለ ብሓፈሻ ክጉተትን ዝተጀመሩ ፅቡቓትን ተብሃግትን ለውጥታት እውን ክኹለፉን ምኽንያት ኮይኑ።

ኣብቲ ውድብ ብዝልዓለ ዲሲፒሊን ዝትሓዙ ኣሰራርሓታት ኣለዉ። ካብ ትማሊ ክሳብ ዕለት ሎሚ፤ ሓፈሻዊ ቅኒት ህንፃ እቲ ውድብ፤ ኣካላት ኣመራርሓ ሕዚ እውን ብመንፈስ ተጋዳላይነት ክሰርሑን ኣብ ነብሲ ወከፍ ስድሮም ቃል በረኻ ገዲፎምዎም ዝመፁ ብፆቶም ክሓስቡን ዝገብር እዩ። ፍፁም ህዝባዊነት ንፁር መስመራዊነት ክትላበስ ዝገብር እዩ መረባን ናሕስን ቃስታን መሮን እቲ ውድብ። እዚኣ ሳላ ዝኾነት እውን እዩ ትማሊ እኳ ኣብቲ ንምሕሳቡ ዝኸብድ እዋን ስዒሩ ዝወፀን ድሓር እውን ዓዲ ዘቕነዐን።

እዚ ዓብዪ ክብሪ ውድብ እዚ ስኽ ኢሉ ኣብ ልቢ ሰባት ዝቦቖለን ከምዋዛ ዝመፅእን ዘይኮነስ ከምዚ ዝበለ ስብእና ክተማዕብል ዝገብር ስኑድ፣ ዝተፀንዐ፣ ኣብ ዕለታዊ ህንፀት ዝተመርኮሰን ዓብዪ ግምት ዝውሃቦን ኣሰራርሓ ስለዝነበረ እዩ። ጅግና ጅግና ኮይኑ ኣይፍጠርን፤ ዘጀግን መስርሕ እዩ ጅግና ዝገብሮ። ህዝባዊነት ዝተላበሰ ኣመራርሓ ብሓመዱ ኣይኮነን ዝርከብ፤ ከምኡ ከኸውን ዝገብር ፖለቲካዊ ባይታ ክህልዎ እንተሎ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ባይታን ህዝብን ኮይኑ እውን ፅቡቕን ህዝባውን ዘይክኸውን ይክእል እዩ። የግዳስ ናብ መስርሕ ክኣቱ እንተሎ እዩ ናይ ለውጢ ኣካል ዝኸውን። ንሱ ኣሰራርሓ ይብሃል። እዚ እንትጥሓስ እዩ እምበኣር ጉዕዞ ቁልቁል ዝተቐልቀለ። ትግራይ ክሓልፈላ ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን ብዝገርም ኩነታት ናብ ማንም ዘይፅበዮ ቁልቁለት ዝወስድ መንገዲ ዝተተሓሓዝናዮ እምብኣር እዚ ኣብ ኣሰራርሓ ዝተፈፀመ ጥሕሰት እዩ። ኣብ ዲስፒሊን እቲ ውድብ ዘጋጠመ ክፍተት እዩ።

ስለዚ ካብ ሻብዓይ ኮንፈረንስ ህወሓት ቀፂሉ ንታሕቲ ይወርድ ኣብ ዘሎ መድረኽ፤ ጥሕሰት ኣሰራርሓ ኣብ ዘርኣዩ ኣካላት፣ ኣብ ዝተርኣየሎም ሴክተራትን ፍፃመታትን ዓብዪ ትኹረት ክገብር ኣለዎ። ኣብዚ ዝግበር ዘየናሕሲ ገምጋምን ንዕኡ ስዒቡ ዝመፅእ ናይ ኣወዳድባ ምትዕርራያትን ሓደ ዝላ ንቕድሚት ክከውን ዝኽእል እዩ።

ሕዚ እውን ኣሰራርሓታት ይርኣዩ። ገምጋማት ነዚ ማእኸል ገይሮም ይኺዱ። ኔት ወርክ ብባዕሉ ፀገመ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ኔትወርክ ክትዝርግሕ ዝፈቅድ መስርሕ እዩ ፀገም ዝፈጥር። እዚ ፈቲሉ ዘውፀአ ገምጋም ክኸውን ኣለዎ።

ንዛተየሉ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *